Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak A-30 Inne niebezpieczeństwo

Kategoria znaków: A - Znaki ostrzegawcze

Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.

Znak A-30 stosuje się łącznie z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak.

Napisy powinny być ponadto zwięzłe i jednoznaczne, jak np. „przełomy" — w celu ostrzeżenia o złym stanie jezdni w okresie wiosennym, „piesi" — w celu ostrzeżenia o intensywnym ruchu pieszych po jezdni; podobnie przed miejscami szczególnie uczęszczanymi przez osoby niewidome lub głuche można stosować tabliczkę z napisem „niewidomi" lub „głusi".

Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podających rodzaj niebezpieczeństwa dopuszcza się wyjątkowo w sytuacjach awaryjnych, w których znak należy umieścić niezwłocznie, np. w razie zalania jezdni lub znacznego parowania na skutek pęknięcia przewodów sieci wodociągowej lub ciepłowniczej w stopniu umożliwiającym jednak odbywanie się ruchu. Jeżeli na podstawie przepisów należy zastosować tabliczki T-1 lub T-2, to umieszcza się je pod tabliczkami wskazującymi rodzaj niebezpieczeństwa. Gdy natomiast oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, to pod powtórzonym znakiem A-30 umieszcza się tylko tabliczkę z napisem „Koniec" (T-3).

Najczęściej ze znakiem A-30 stosowane są następujące tabliczki wskazujące:
1) T-10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym, ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu;
2) T-11 przeprawę promową;
3) T-12 podłużny uskok;
4) T-13 koleiny;
5) T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na znaku;
6) T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu;
7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;
8) T-17 granicę państwa;
9) T-18 nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 14:26:59
Komentarze
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności