Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.

Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:
— prowadzenie robót w pasie drogowym,
— zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
— przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
— przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować tekst np. o treści: „Nie dotyczy TAXI", „Nie dotyczy samochodów osobowych"

Jeżeli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaki dopełniające: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8 lub znaki F-6.

W przypadku gdy pod znakiem B-1 umieszczono tabliczkę z napisem „Nie dotyczy...", wówczas pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić tabliczki z takimi samymi napisami.

Stosując znaki dopełniające, należy uwzględnić to, że znak B-21 zabrania również zawracania. Podobnie zabronienie tego manewru może wynikać ze znaków nakazu. Jeżeli wprowadzenie zakazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione, to należy zastosować znak F-6.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16—19", „w godz. 21—6".

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Ostatnie:
11.01.2020 14:22
Dodał(a): ~el_mariachi
Cześć - czy ustawienie b1 u wlotu i wylotu ulicy i uwięzienie pojazdów na posesjach na tej ulicy jest jakoś uregulowane? Czy istnieje jakiś odgórny przepis o sposobie i trybie informowania mieszkańców posesji na ulicy, na której ustawiono znak b1 i tym samym zakazano im wyjechania z posesji i poruszania się tą ulicą?
14.11.2019 9:07
Dodał(a): ~gość
inwalidów a nie niepełnosprawnych - co to za nowomowa
1.08.2019 17:27
Dodał(a): ~niepełnosprawny
Podaję dla zainteresowanych osób niepełnosprawnych oraz w razie nieprzestrzegania tego zapisu przez zarządców dróg oraz policję i straż miejską, że wyrokiem z dnia 04.11.214 roku w sprawie sygn. akt U - 4/14 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność umieszczania pod znakiem B - 1 napisu, „Dotyczy także niepełnosprawnych.\\\" Podaję treść wyroku: Umieszczenie pod znakiem zakazu B – 1 tabliczki z napisem: «Dotyczy także niepełnosprawnych»”, jest niezgodne z art.7 ust. 3 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 i 1448, z 2013r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014r. poz. 486, 529 i 768) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. \\r\\nTym samym osoby niepełnosprawne w przeciwieństwie do niebędących w akcji i na sygnałach drogowych policji, pogotowia oraz straży pożarnej mają prawo do znaku tego się nie stosować. \\r\\n Jeżeli chodzi o straż miejską oni zgodnie z ustawą nie mają prawa wjeżdżać pod ten zakaz, chyba że pod znakiem tym jest informacja ze ich nie ten znak nie dotyczy.\\r\\n
6.07.2019 19:46
Dodał(a): ~Cep
A mnie walą wszystkie znaki. jeżdżę jak chce i gliny mogą mi skoczyć
31.05.2019 18:24
Dodał(a): ~bbb
Znak B 1 z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców" odczytuję, że mieszkaniec może podjechać pod swoją posesję lub dom, ale czy może zaparkować pojazd? Bardzo ważne!
Wszystkie komentarze (7)

Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Polityka Prywatności