Kategoria znaków

Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.

Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:
— prowadzenie robót w pasie drogowym,
— zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
— przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
— przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować tekst np. o treści: „Nie dotyczy TAXI", „Nie dotyczy samochodów osobowych"

Jeżeli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaki dopełniające: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8 lub znaki F-6.

W przypadku gdy pod znakiem B-1 umieszczono tabliczkę z napisem „Nie dotyczy...", wówczas pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić tabliczki z takimi samymi napisami.

Stosując znaki dopełniające, należy uwzględnić to, że znak B-21 zabrania również zawracania. Podobnie zabronienie tego manewru może wynikać ze znaków nakazu. Jeżeli wprowadzenie zakazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione, to należy zastosować znak F-6.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16—19", „w godz. 21—6".

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Ostatnie:
22.04.2021 8:34
Dodał(a): ~Rusłan53
Czy mogę parkować samochód za znakiem B-1-zakaz ruchu w obu kierunkach jeśli jest pod nim tylko tabliczka / zakaz ruchu w godz od 19- 6 rano.
18.03.2021 6:12
Dodał(a): ~Ola
Czy ten znak oznacza też zakaz dla pieszych???
11.01.2020 14:22
Dodał(a): ~el_mariachi
Cześć - czy ustawienie b1 u wlotu i wylotu ulicy i uwięzienie pojazdów na posesjach na tej ulicy jest jakoś uregulowane? Czy istnieje jakiś odgórny przepis o sposobie i trybie informowania mieszkańców posesji na ulicy, na której ustawiono znak b1 i tym samym zakazano im wyjechania z posesji i poruszania się tą ulicą?
14.11.2019 9:07
Dodał(a): ~gość
inwalidów a nie niepełnosprawnych - co to za nowomowa
1.08.2019 17:27
Dodał(a): ~niepełnosprawny
Podaję dla zainteresowanych osób niepełnosprawnych oraz w razie nieprzestrzegania tego zapisu przez zarządców dróg oraz policję i straż miejską, że wyrokiem z dnia 04.11.214 roku w sprawie sygn. akt U - 4/14 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność umieszczania pod znakiem B - 1 napisu, „Dotyczy także niepełnosprawnych.\\\" Podaję treść wyroku: Umieszczenie pod znakiem zakazu B – 1 tabliczki z napisem: «Dotyczy także niepełnosprawnych»”, jest niezgodne z art.7 ust. 3 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 i 1448, z 2013r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014r. poz. 486, 529 i 768) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. \\r\\nTym samym osoby niepełnosprawne w przeciwieństwie do niebędących w akcji i na sygnałach drogowych policji, pogotowia oraz straży pożarnej mają prawo do znaku tego się nie stosować. \\r\\n Jeżeli chodzi o straż miejską oni zgodnie z ustawą nie mają prawa wjeżdżać pod ten zakaz, chyba że pod znakiem tym jest informacja ze ich nie ten znak nie dotyczy.\\r\\n
Wszystkie komentarze (9)

Polityka Prywatności