Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerów

Kategoria znaków: B - Znaki zakazu

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów", wyrażający zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych, stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Dotyczyć to będzie głównie dróg z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów itp. Ponadto znak B-9 stosuje się na drogach, w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

Znak B-9 stosuje się w szczególności:
— na odcinkach dróg posiadających wydzielony poza koroną drogi ciąg rowerowy, pieszo-rowe- rowy, drogi dojazdowe,
— wzdłuż odcinków dróg nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obsługi ruchu rowerowego na sieci istniejących dróg.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 15:08:09
Komentarze
Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności